Altea advocaten

Status van Langdurig ingezetene in België


Sinds enkele jaren kan een persoon die het “statuut van langdurige ingezetene” heeft verkregen in een lidstaat van de EU beschikken over faciliteiten om een machtiging te ontvangen om zich te vestigen in een andere lidstaat van de EU, en dus ook in België.

Deze faciliteiten breiden zich ook uit tot personen die een statuut internationale bescherming hebben ontvangen (asiel of subsidiaire bescherming).

Elk migratieproject of wens om te immigreren moet geval per geval worden geanalyseerd, in het licht van het Europees recht, de nationale en internationale rechtspraak en de praktijken van de Belgische administratie.
Er zijn strenge eisen op gebied van voldoende bestaansmiddelen, de leeftijd van de familieleden, etc. Het vrij verkeer van personen en het vestigingsrecht zijn geen absolute rechten, niet voor de langdurige ingezetenen, noch voor de Europeanen en hun families.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.