Altea advocaten

Brexit


Na de goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord verliet het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2020 de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk wordt sindsdien niet langer beschouwd als een lidstaat van de Europese Unie, al voorziet het terugtrekkingsakkoord een overgangsfase van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020.

Tijdens die overgangsfase behouden Britse burgers en hun gezinsleden hun recht op vrij verkeer en verblijf onder dezelfde voorwaarden als voor de brexit. Zij hoeven daarvoor niets te regelen, in tegenstelling tot Britse onderdanen die in andere lidstaten van de Unie verblijven.

Na de overgangsfase worden de Britse burgers beschouwd als derdelandsonderdanen en zijn ze ook onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op derde landen.

Daarentegen behouden Britse staatsburgers en hun gezinsleden die al voor 31 december 2020 in België zijn ingeschreven, in principe hun verblijfsrecht. Het doel van het terugtrekkingsakkoord is om de verworven rechten van de Britten en hun gezinsleden zo veel mogelijk te behouden na de overgangsfase.

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft op haar website al aan dat Britse onderdanen en hun gezinsleden rond december 2020 mogelijk individueel worden uitgenodigd om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen bij de gemeente als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord.  In de periode voor die uitnodiging blijft de huidige verblijfskaart geldig.

Altea adviseert de vele Britten en hun gezinnen die in België wonen of wensen te wonen over hun recht op een beperkt of onbeperkt verblijf en op het behoud van de Belgische nationaliteit.

Nog niet alle maatregelen zijn genomen voor de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord in België, wat betekent dat de informatie die tot nu toe is verstrekt ook niet vastligt.  De EU en het Verenigd Koninkrijk worden tijdens de overgangsfase verwacht onderhandelingen te voeren over het toekomstige kader van hun betrekkingen, wat waarschijnlijk veel verduidelijkingen en wijzigingen zal opleveren.

Altea volgt alle ontwikkelingen en gevolgen van de brexit op de voet. Zo kunnen wij u deskundig juridisch advies aanbieden aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.