Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Brexit


Een Belgische wet van 16 december 2020 die het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gedeeltelijk ten uitvoer legt, biedt interessante mogelijkheden om in België verblijfsvergunningen te regulariseren voor Britten en hun familieleden die niet voor het einde van de overgangsperiode, d.w.z. vóór 31 december 2020, aangevraagd of verkregen konden worden.

Het is bijvoorbeeld vermeldenswaard dat een Brit die vóór 31 december 2020 een verblijfsrecht in België heeft aangevraagd, nog herenigd moet kunnen worden met een feitelijke partner die buiten het grondgebied van de Unie verblijft door aan te tonen dat de relatie al vóór 31 december 2020 een duurzaam karakter had.

Evenzo blijven de voordelen van de beginselen van het vrije verkeer in de Europese Unie van toepassing op kinderen die na afloop van de overgangsperiode zijn geboren of zijn geadopteerd door een Brit die vóór die periode een aanvraag had ingediend om op het grondgebied van de Unie te verblijven.

Ook moet worden benadrukt dat het recht op gezinshereniging ten aanzien van een 'Brit die begunstigde is van het terugtrekkingsakkoord' gekoppeld blijft aan de regels die van toepassing zijn op Europeanen en Belgen die hun recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend.

Maar welke Britten zijn nu precies 'begunstigden van het terugtrekkingsakkoord'? Het betreft Britten die vóór het einde van de overgangsperiode een aanvraag hebben ingediend om in België te mogen verblijven, en, a fortiori, degene die dit verblijfsrecht hebben verkregen door middel van een bijlage 8, een bijlage 8bis, een E-/E+/F/F+-kaart of een bijlage 15.

Maar dat is nog niet alles ...

Zo kunnen Britten die houder zijn van een bijzondere verblijfskaart in het kader van een diplomatieke functie of Britten binnen een internationale instelling, evenals hun familieleden, altijd van statuut veranderen en aanspraak maken op een Belgische verblijfsvergunning als 'begunstigden van het terugtrekkingsakkoord'. Dit is vooral nuttig voor degenen die de Belgische nationaliteit willen kunnen aanvragen.

Bovendien kan een Brit - of een lid van zijn familie - die aantoont dat hij in de praktijk en 'van rechtswege' een verblijfsrecht in België heeft uitgeoefend in de context van de Europese regels inzake vrij verkeer, zelfs zonder dat hij in het bezit is van een geldige verblijfstitel (omdat hij misschien verzuimd heeft deze aan te vragen, of bijvoorbeeld niet in staat zou zijn geweest om zijn aanvraag of verblijfsrecht voor het einde van de overgangsperiode te formaliseren), nog steeds toegelaten worden tot de categorie 'begunstigden van het herroepingsakkoord' in de zin van het nieuwe artikel 47/5 van de Belgische wet van 15 december 1980 betreffende de vreemdelingen! Een dergelijke aanvraag moet zorgvuldig worden voorbereid en vergezeld gaan van exacte documenten.

In ieder geval wordt aan Britse burgers en hun familieleden die reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van het type bijlage 8, bijlage 8bis, E/E+/F+ kaart of bijlage 15 verzocht zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór 31 december 2021 (tenzij er redelijke gronden zijn om dit niet te doen) bij hun gemeentebestuur een nieuw verblijfsdocument aan te vragen. De nieuwe verblijfsvergunningen zullen M-kaarten heten, behalve voor grensarbeiders: zij krijgen een N-kaart. In de praktijk blijken de gemeentebesturen begin 2021 nog maar weinig voorbereid te zijn om deze kaarten af te geven, wat in bepaalde dringende situaties een reden kan zijn om bijstand te verlenen.

Wanneer een aanvraag voor een verblijf als 'Brit die begunstigde is van het terugtrekkingsakkoord' is ingediend, moet het gemeentebestuur een tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven.

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken in het licht van een verblijfsaanvraag als 'begunstigde van het terugtrekkingsakkoord' een negatieve beslissing formuleert, dan heeft het beroep dat met de hulp van een advocaat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kan worden ingesteld, van rechtswege schorsende werking. Dit betekent dat de betrokkene tijdens het onderzoek van het beroep het recht behoudt om vrij in België te verblijven en te werken.

Altea adviseert de vele Britten en hun gezinnen die in België wonen of wensen te wonen over hun recht op een beperkt of onbeperkt verblijf en op het behoud van de Belgische nationaliteit.

Altea volgt alle ontwikkelingen en gevolgen van de brexit op de voet. Zo kunnen wij u deskundig juridisch advies aanbieden aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70