Slider

De advocaten van de vereniging Altea gaan zelfs verder dan hun deontologische verplichtingen door ten aanzien van hun cliënten een beleid van volledige transparantie te voeren, dat een maximale previsibiliteit met betrekking tot de berekening van kosten en honoraria inhoudt.  

Aldus verbinden de advocaten van de vereniging Altea zich ertoe om met hun cliënten zoveel en zo nauwkeurig mogelijk de financiële gevolgen van elke ontwikkelingsfase van het dossier te overwegen. Als gedragslijn nemen zij ook aan om, in de strategie die zij aanraden aan hun cliënten, systematisch rekening te houden met het financieel luik, met inbegrip van hun kosten en honoraria.  

De berekeningswijze van hun kosten en erelonen steunt op de hieronder vermelde basisprincipes.  

Bij de opening van elk dossier wordt de precieze inhoud van de berekeningsbasis van hun kosten en honoraria overeengekomen met de cliënt en dient deze zijn uitdrukkelijk akkoord te geven.

De honoraria

De honoraria vergoeden de dienstprestaties geleverd door de advocaat, met name alle taken die hij moet uitvoeren om de missie die hem toevertrouwd werd tot een goed einde te brengen. Bepaalde taken zijn onmiddellijk waarneembaar. Vele andere prestaties, die fundamenteel zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van die missie, zijn minder zichtbaar.

Deze prestaties houden ondermeer de volgende werkzaamheden in: de lezing van stukken, het bestuderen van dossiers, de vergaderingen, het juridisch opzoekwerk, de mondelinge of schriftelijke raadplegingen, de telefonische onderhouden, het opstellen en voorbereiden van procedureakten (dagvaardingen, conclusies, memories, ...), de verplaatsingen, de verschijningen en wachttijden ter zitting, de pleidooien, ...

De advocaten die tussenkomen in een dossier houden een volledige prestatiestaat bij, die hen ten allen tijde toelaat een nauwkeurige lijst op te stellen van de verrichte werkzaamheden en hun kosten. Behoudens een bijzondere formule verbonden aan specifieke omstandigheden, berekenen de advocaten van het kabinet Altea de gevorderde honoraria op basis van een uurtarief.

Een basisuurtarief is vastgesteld voor de prestaties van de advocaat die dominus litis is. In voorkomend geval, worden verschillende tarieven bepaald voor vennoten, de medewerkers ingeschreven op het tableau en de medewerkers-stagiaires. De basistarieven voor elke betrokken categorie advocaat worden toegepast rekening houdend met de situatie van de cliënt. In dit opzicht, wordt bijzondere aandacht besteed aan particulieren en actoren uit de associatieve sector. De precieze toepasbare tarieven voor elk dossier worden overeengekomen in het begin van de verhouding met de cliënt.

Deze ereloontarieven kunnen aangepast worden wanneer de zaak een grote deskundigheid vergt, of een dringende tussenkomst, of wanneer het bekomen resultaat bijzonder gunstig is voor de cliënt, ondermeer ten opzichte van zijn geldelijke inzet (« success fee »).

In bepaalde situaties, kunnen de advocaten van het kabinet voorstellen om te factureren op basis van een forfait per procedurefase (in eenvoudige of routineprocedures, zoals voor een CGVS gehoor, een akte van bekendheid, ...). Deze bijzonderheden dienen echter uitdrukkelijk overeengekomen te worden met de cliënt bij aanvang van het dossier en, tenzij de advocaat iets anders schriftelijk bevestigt, wordt het gewoon uurtarief toegepast.   

De kosten

Ongeacht de juridische dienstprestatie geleverd door de behandelende advocaat en zijn eventuele medewerkers, brengt de behandeling van een dossier vele kosten met zich mee, die inherent zijn aan de behandeling van een dossier of aan de uitbating van een advocatenkabinet. Een deel van deze kosten wordt aangerekend via de gefactureerde erelonen. Andere kosten, die rechtstreeks verband houden met de kosten van een dossier, worden bovenop de erelonen aangerekend.

Twee berekeningsmethodes van kosten worden voorgesteld aan de cliënten, naargelang de betrokken advocatenpraktijk. In de twee gevallen, verbinden de advocaten van het kabinet zich ertoe om in elke ereloonstaat, de kosten te beperken tot maximum 25% van de gevorderde honoraria (exclusief onkosten). De praktijk wijst uit dat, zelfs met redelijke uurtarieven, het kostenbedrag tussen 15 en 20% van de ereloonbedragen schommelt.  

De eerste methode bestaat erin de werkelijke kosten in rekening te brengen. Het kostenschema is dan in principe het volgende (bedragen exclusief btw) :

  • forfaitaire kosten voor de opening van het dossier : 50 €
  • briefwisseling : 9 € (verhoogd met 7,50 € voor een aangetekende verzending en met 2€ voor een bijkomende geadresseerde)
  • ander tikwerk : 15 € per bladzijde
  • elektronische briefwisseling : 3 €
  • verplaatsingen : 0,4 € / km
  • telefoon (per minuut) : 0,5 € (vast) en 0,75 € (GSM)
  • fax : 0,5 €
  • fotokopieën per bladzijde : 0,3€

De tweede methode berekent semi-forfaitaire kosten. In dat geval, stelt de advocaat voor om de kosten verbonden aan de behandeling van het dossier te berekenen op basis van 40 € voor de opening en het basiskantoorwerk van het dossier, vervolgens 15 € per bladzijde tikwerk. Deze evaluatiemethode omvat dus het geheel van kostenposten, die aangerekend worden op reële basis, volgens de andere methode.

Ongeacht de gekozen formule, de procedurekosten en eventuele andere vooruitbetalingskosten (gerechtsdeurwaarders- of griffiekosten, administratieve kosten voor stukken van burgerlijke staat of andere documenten, erelonen voor technische adviezen, ...) worden hetzij rechtstreeks gevorderd door de tussenkomende derde (gerechtsdeurwaarder, vertaler, deskundige, ...) hetzij bijkomend aangerekend op basis van bewijsstukken.

De mogelijkheid tot tussenkomst van een betalende derde

Voor het eerste contact met de advocaat, is het belangrijk dat de cliënt nakijkt of hij in aanmerking komt voor totale of gedeeltelijke tussenkomst van een derde betaler, bijvoorbeeld, wegens het ondertekenen van een rechtsbijstandverzekering. Na de advocaat die zijn dossier behandelt erop te hebben gewezen, wordt de cliënt  uitgenodigd om onmiddellijk de nodige stappen te ondernemen bij deze derde betaler om te vragen of deze de prestaties en kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt.  

Het bedrag van de honoraria en kosten die de tussenkomst van de derde betaler overschrijden blijven ten laste van de cliënt. Dit is ook het geval wanneer de derde betaler weigert tussen te komen voor geleverde prestaties.

De afrekening

Naargelang de afspraken met de advocaat die uw dossier behandelt, kunnen aan het begin en in de loop van de tussenkomst verzoeken om provisie verstuurd worden. Deze zijn contant betaalbaar en vormen een betalingsvoorschot op de kosten en honorarie van het dossier. De bedragen van de provisies worden afgetrokken van de nadien verstuurde staten van onkosten en honoraria.

De staten van kosten en honoraria enverzoeken om eventuele provisies worden verstuurd rekening houdend met de evolutie van het dossier. De regelmatige verzending waartoe de advocaten van het kabinet zich verbinden, laat de cliënt toe om de kosten die zijn dossier heeft meegebracht te volgen en om zijn betalingen beter te spreiden. Deze staten vormen een perfect beeld van het verloop van de werkzaamheden evenals van de hoogte van de opgelopen kosten en voorafbetalingen op de dag van de vraag. Een gedetailleerde lijst van prestaties en kosten wordt eraan toegevoegd. Met uitzondering van de eerste provisie, en behoudens bijzondere afspraken, ondermeer in termen van spreiding van betalingen, dient elke tussentijdse of definitieve staat van kosten en erelonen, al naargelang van wat gespecificeerd wordt, binnen de vijftien of de dertig dagen te worden betaald.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!