Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Belgische nationaliteit


Nationaliteitsverklaring (artikel 12bis)

Op 1 januari 2013 is in België het vernieuwd wetboek van de Belgische nationaliteit in werking getreden. De Belgische wetgever heeft ervoor willen zorgen dat de verkrijging van de nationaliteit geen middel kan zijn om immigratie te vergemakkelijken.

De verblijfsperiodes in België die worden vereist om de nationaliteit te kunnen verkrijgen, ongeacht of dit op basis van huwelijk, langdurig verblijf of geboorte in België is, zijn verlengd naar minimaal 5 jaar wettelijk verblijf.

Er worden ook integratievoorwaarden gesteld voor het verkrijgen van de nationaliteit, die verschillen naargelang de situatie. Het gaat er hoofdzakelijk om bewijzen te leveren zoals:

  • de kennis van één van de drie landstalen;
  • de maatschappelijke integratie, aangetoond door een diploma, een beroepsopleiding of (5 jaar onafgebroken) beroepservaring of de deelname aan een door de bevoegde overheid georganiseerd inburgeringstraject;
  • indien de betrokkene nog geen 10 jaar wettelijk verblijf in België kan aantonen, de economische participatie door een beroepsactiviteit (minstens 468 dagen) of de betaling van sociale bijdragen (minstens 6 kwartalen);
  • indien de betrokkene al 10 jaar wettig in België verblijft, de deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap.

Daarnaast gelden bijzondere regels voor echtgenoten van Belgische onderdanen, pensioengerechtigden, personen met een handicap ...

De nieuwe wet definieert ook voor het eerst "gewichtige feiten eigen aan de persoon" die een beletsel kunnen vormen voor de toekenning van de nationaliteit, en doelt daarmee onder meer op het feit veroordeeld te zijn geweest voor fiscale fraude of het feit aanhanger te zijn van een beweging of organisatie die voor de veiligheid van de Staat als gevaarlijk wordt beschouwd.

Voor de behandeling van een nationaliteitsaanvraag wordt voortaan een belasting van € 150 per aanvrager aangerekend.

De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente van verblijf van de betrokkene en kan door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden geweigerd als het dossier onvolledig is. Ondanks de trend die men in sommige gemeenten vaststelt, is de ambtenaar van de burgerlijke stand niet bevoegd om de inhoud van het dossier te onderzoeken, taak die toekomt aan de procureur des Konings.

Tegen een weigering of een beslissing tot vervallenverklaring kan beroep worden ingesteld.

Altea biedt u deskundig juridisch advies, aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Naturalisatie

De toekenning van de Belgische nationaliteit door naturalisatie is een gunst.

De kandidaat moet aantonen dat het voor hem zo goed als onmogelijk is om de nationaliteit op een andere manier (bv. door een nationaliteitsverklaring) te verkrijgen en moet buitengewone verdiensten, bijvoorbeeld op sportief, artistiek of academisch vlak, kunnen bewijzen.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van de Belgische nationaliteit op 1 januari 2013, is naturalisatie omkaderd als een uitzonderlijke manier om de nationaliteit te verkrijgen. Opgelet! De naturalisatie mag niet worden verward met de nationaliteitsverklaring, die geen gunst maar een recht is.

Altea biedt u deskundig juridisch advies, aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70