Altea Advocaten

De honoraria


De honoraria vergoeden de dienstprestaties geleverd door de advocaat, met name alle taken die hij moet uitvoeren om de missie die hem toevertrouwd werd tot een goed einde te brengen. Bepaalde taken zijn onmiddellijk waarneembaar. Vele andere prestaties, die fundamenteel zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van die missie, zijn minder zichtbaar.

Deze prestaties houden onder meer de volgende werkzaamheden in: de lezing van stukken, het bestuderen van dossiers, de vergaderingen, het juridisch opzoekwerk, de mondelinge of schriftelijke raadplegingen, de telefonische onderhouden, het opstellen en voorbereiden van procedureakten (dagvaardingen, conclusies, memories, ...), de verplaatsingen, de verschijningen en wachttijden ter zitting, de pleidooien, ...

De advocaten die tussenkomen in een dossier houden een volledige prestatiestaat bij, die hen te allen tijde toelaat een nauwkeurige lijst op te stellen van de verrichte werkzaamheden en hun kosten.

Behoudens een bijzondere formule verbonden aan specifieke omstandigheden, berekenen de advocaten van het kantoor Altea de gevorderde honoraria op basis van een uurtarief.

Een basisuurtarief is vastgesteld voor de prestaties van de advocaat die dominus litis is. In voorkomend geval, worden verschillende tarieven bepaald voor vennoten, de medewerkers ingeschreven op het tableau en de medewerkers-stagiaires. De basistarieven voor elke betrokken categorie advocaat worden toegepast rekening houdend met de situatie van de cliënt. In dit opzicht wordt bijzondere aandacht besteed aan particulieren en actoren uit de verenigingssector. De precieze toepasbare tarieven voor elk dossier worden overeengekomen in het begin van de verhouding met de cliënt.

Deze ereloontarieven kunnen aangepast worden wanneer de zaak een grote deskundigheid vergt, of een dringende tussenkomst, of wanneer het bekomen resultaat bijzonder gunstig is voor de cliënt, onder meer ten opzichte van zijn geldelijke inzet ('success fee'). In bepaalde situaties, kunnen de advocaten van het kabinet voorstellen te factureren op basis van een forfait per procedurefase (in eenvoudige of routineprocedures). Deze bijzonderheden dienen echter uitdrukkelijk overeengekomen te worden met de cliënt bij aanvang van het dossier en, tenzij de advocaat iets anders schriftelijk bevestigt, wordt het gewoon uurtarief toegepast.