Altea advocaten

Staatloosheid


Een staatloze wordt gedefinieerd als “een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd”.

Deze bijzondere situatie kan worden verklaard door verschillende factoren en in het bijzonder door de gelijktijdige toepassing van twee tegenstrijdige wetten, wat tot gevolg kan hebben dat geen enkele staat zijn nationaliteit toewijst aan deze persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een boorling wiens ouders onderdanen zijn van een Staat die enkel de nationaliteit toewijst aan diegenen die geboren zijn op zijn grondgebied (ius soli), en wanneer de boorling geboren wordt in een land dat enkel het ius sanguine toepast, zijnde dat enkel de nationaliteit zal worden doorgegeven wanneer de ouders de nationaliteit hebben. Staatloosheid kan zich ook voordoen wanneer een Staat de nationaliteit van één van zijn onderdanen intrekt zonder een andere nationaliteit aan hem kan worden toegekend, of nog wanneer een geboorteaangifte ontbreekt.

De staatloze bevindt zich in een kwetsbare positie zonder enkele statelijke bescherming, de welke vreselijke praktische gevolgen kan hebben. De staatloze kan bijvoorbeeld niet huwen, geen paspoort ontvangen, niet stemmen, niet genieten van bepaalde fundamentele rechten.

België heeft meer dan 50 jaar gewacht alvorens uiteindelijk, op 10 juni 2014, de “Wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid van 30 augustus 191” te goed te keuren.

Dit verdrag voorziet verschillende regels om te voorkomen dat Staten de nationaliteit intrekken op arbitraire wijze en om een nationaliteitsverkrijging toe te laten voor diegenen die anders staatloos zouden zijn, indien nodig onder bepaalde voorwaarden.

Ondanks de voorbehouden die zijn gemaakt op het Verdrag, kunnen we deze stap voorwaarts op vlak van de mensenrechten en in het bijzonder het recht op een nationaliteit, toejuichen.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.