Altea advocaten

Buitenlandse studenten


Men kan een verblijfsrecht aanvragen om men in België te komen studeren als men voldoet aan bepaalde voorwaarden: (1) Een inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs moet worden voorgelegd, (2) Bewijs van voldoende bestaansmiddelen moet worden geleverd, (3) Een medisch getuigschrift dat bewijst dat je niet lijdt aan bepaalde ziektes die een gevaar betekenen voor de volksgezondheid of de openbare orde en veiligheid, en (4) een bewijs van goed gedrag en zeden, dat bewijst dat je niet bent veroordeeld voor misdaden of wanbedrijven van gemeenrecht, moeten worden voorgelegd.

Sommige personen kunnen moeilijkheden ondervinden om een gelijkwaardigheidsattest van een diploma te bekomen of om te weten of de onderwijsinstelling wel degelijk toelaat om een studentenvisum of een verblijf als student in België te krijgen.

Is de onderwijsinstelling wel erkend? Kan ik avondschool volgen? Mag ik mij inschrijven voor een voorbereidend jaar in talen? Mag ik werken tijdens mijn studies (met een arbeidskaart voor studenten)? Is de vergoeding van mijn garant voldoende hoog ?

In theorie wordt de verblijfsaanvraag ingediend in het land van herkomst. In sommige gevallen is de student al (in principe wettelijk) in België, en kan men een verblijfsaanvraag indienen bij de gemeentelijke administratie.

Wanneer de verblijfstitel is afgeleverd aan de student, is deze geldig voor de duur van de studies. Indien de verblijfstitel werd geweigerd, of is verlopen, is een beroep tot nietigverklaring mogelijk voor de Raad voor Vreemdelingbetwistingen binnen de 30 dagen.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.